banner tnapc

ifistamenes

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

 

Πρόγραμμα Επιδότησης έως 50% για την Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία), προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2016: 60% και 2ος κύκλος 2016: 40%).

Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 78 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη)

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενηs από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

I.Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τομέας Κρέατος, Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα, Τομέας Φρούτων και λαχανικών, Τομέας λαδιού, Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα, Προϊόντα Αλευρόμυλων, Αμυλούχα Προϊόντα, Είδη Αρτοποιίας, Ζυμαρικά, Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής, Παρασκευή Ζάχαρης, Αρτύματα – Καρυκεύματα, Έτοιμα γεύματα, Παραγωγή ζωοτροφών, Αλκοολούχα Προϊόντα, Μεταλλικό Νερό, Χυμοί, Αναψυκτικά, Παραγωγή Προϊόντων Καπνού, Χονδρικό εμπόριο

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (ΠΔΒ)

Εκτυπωτικές δραστηριότητες, Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Εκδόσεις, Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, Κατασκευή κοσμημάτων, Κατασκευή μουσικών οργάνων, Κατασκευή παιχνιδιών, Είδη ένδυσης, Υλικά / Κατασκευές, Κατασκευή πλαστικών προϊόντων, Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, Οικοδομικά υλικά, Μονωτικά υλικά, Εφοδιαστική Αλυσίδα

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL), Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, Μεταφορικές εταιρίες, Χονδρικό εμπόριο Αυτοκινήτων και Φορτηγών

 

ΑΠΕ

Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών

Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαχείριση αποβλήτων, Ανακύκλωση, Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας, Έκδοση και κατασκευή λογισμικού, Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

 

ΥΓΕΙΑ

Κέντρα Αποκατάστασης, Υπηρεσίες Τηλε-Ιατρικής, Θεραπευτικά κέντρα, Κλινικές, Ιατρεία

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατασκευές κτιρίων κτλ, Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτονικά γραφεία, Γραφεία Πολιτικού μηχανικού, Ανάπτυξη Οικοδομικών Σχεδίων

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχολές Χορού, Ωδεία, Σχολές Υποκριτικής, Πολιτιστική εκπάιδευση

Οι κλάδοι που έχουν προτεραιότητα σε αυτά τα προγράμματα είναι :

Ενέργεια, Περιβάλλον, Υλικά – Κατασκευές

Οι κλάδοι του Λιανικού Εμπορίου, της Εστίασης και του Τουρισμού

δεν είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα.

 

Επίσης:

να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.

να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε & ατομικές επιχειρήσεις

να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις

να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης

να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία

το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει μέσα σε μία τριετία, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή τις 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται από 15.000€ έως 200.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέλθει στο 50%.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ και ΔΑΠΑΝΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα ανώτατα όρια ανά κατηγορία δαπάνης ανάλογα με την θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται κάθε δυνητικός δικαιούχος.

εώς 40% Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

εώς 90% Μηχανήματα – Εξοπλισμός

εώς 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€  Άλλες Δαπάνες

εώς 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 40%, μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Χωρίς να παραβιάζονται οι παραπάνω όροι χορήγησης, ο Δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, με την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.