banner tnapc

tepix«ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Στόχος προγράμματος Η δράση «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Σκοπός: η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση (σε αναλογία 1:1) μεταξύ του Ταμείου και της εκάστοτε Τράπεζας. Συνοπτικά στη δράση εντάσσονται όλα τα δανειακά προϊόντα που ανήκουν σε δυο κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται από τα 2 υποπρογράμματα.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και την κατάθεση του δανειακού σας φακέλου στη συγκεκριμένη δράση

 

Επιλέξτε τη κατάλληλη χρηματοδότηση κατά την έναρξη

Κάθε νέα επιχείρηση ή υφιστάμενη επιχείρηση χρειάζεται χρήματα κατά το ξεκίνημά της. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα χρειαστεί να αγοράσει εξοπλισμό, να διαμορφώσει τον χώρο εργασίας και να καλύψει το κόστος εμπορευμάτων .

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό αυτών των εναλλακτικών, ανάλογα με τις ανάγκες τους αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν.

 

Υπολογίστε τις οικονομικές σας ανάγκες

Στο ξεκίνημα της επιχείρησής σας, θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα businessplan. Αυτό καθορίζει το πως σκοπεύετε να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας και συμπεριλαμβάνει βασικές οικονομικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε πόσα χρήματα θα χρειαστούν για την έναρξη της επιχείρησής σας, για ποιο λόγο θα τα χρειαστείτε και τέλος πότε θα χρειαστείτε τα χρήματα αυτά.

Ο καλός σχεδιασμός θα σας διευκολύνει να συγκεντρώσετε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Χρησιμοποιήστε το businessplan σας για να εξηγήσετε  την επιχείρησή σας στις τράπεζες και σε άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Ένα καλό σχέδιο βοηθά να πείσετε τους επενδυτές, ότι ξέρετε τι κάνετε και ότι αξίζει να ρισκάρουν τα χρήματα τους υποστηρίζοντας σας.

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)* κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,Α.Ε.,I.K.E.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
  • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
  • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας – πλην εξαιρέσεων**.
  • Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.

Εξαιρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων, μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ, εξαιρέσεις βάσει του ΕΚ 1998/2006, όπως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, στον τομέα του άνθρακα, στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων μεταφορών, οι προβληματικές επιχειρήσεις κλπ.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Υποπρόγραμμα Ι : Για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από

10.000€ έως 800.000€

Υποπρόγραμμα ΙΙ : Για Κεφάλαιο Κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από

10.000€ έως 300.000€

και αφορά την κάλυψη:

Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.)

Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)

Ως επιλέξιμες νοούνται οι ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διάρκεια δανείου:

Επενδυτικό Δάνειο: από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

Κεφάλαιο Κινήσεως:  έως 48 μήνες

Επιτόκιο δανείου

Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης, ενώ το επιτόκιο είναι σταθερό ή κυμαινόμενο, όπως θα οριστεί στη δανειακή σύμβαση. Το επιτόκιο αφορά στο 50% του δανείου, ενώ το επιτόκιο για το υπόλοιπο 50% είναι μηδενικό καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

i) 4,45% σταθερό για δάνεια που θα δοθούν χωρίς εξασφαλίσεις και

ii) 3,9% για δάνεια που θα δοθούν με εξασφαλίσεις.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στο 50% του δανείου.

Τρόπος εξυπηρετήσεως

Με 3μηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης προεξόφλησης.)

Εξοδα Δανείων:

0,5% του αρχικού ποσού του δανείου με ανώτατο ποσό € 2.000 και κατώτατο €100

Εξασφαλίσεις:

Ενοχικές ή Εμπράγματες

[1] Εξασφαλίσεις. Για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 120% του ποσού του δανείου.

i. Για χρηματοδότηση επενδύσεων:

Εγγραφή Προσημείωσης έως το 120% της αξίας του δανείου καθώς και λήψη Προσωπικών Εγγυήσεων.

ii. Για Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης:

Εγγραφή Προσημείωσης έως το 120% της αξίας του δανείου καθώς και λήψη Προσωπικών Εγγυήσεων.

 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη Δράση «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»:

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Alpha Τράπεζα

Eurobank

Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Aττικής

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Παγκρήτια Συνεταιριστική

Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

 

Η εταιρία μας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές και υψηλό ανταποδοτικό όφελος Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να βγεί νικητής ακόμη και στις πλέον αντίξοες συνθήκες.

 

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε ή συμπληρώνοντας στην On line Αιτηση Αξιολόγησης με τα κατάλληλα πεδία ανάλογα με την περίπτωσή σας, αποστέλλετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Συμπληρώστε τη φόρμα αξιολόγησης επιχειρηματικού σχεδίου ΕΔΩ