banner tnapc

671b42dc397cf3df0946f5277f1d2487 XL

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 

Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 40%, μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Χωρίς να παραβιάζονται οι παραπάνω όροι χορήγησης, ο Δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, με την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Ενδεικτικά επιλέξιμα επαγγέλματα

Ξενοδοχεία

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Camping

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων – μηχανών

Τουριστικά γραφεία

Θαλάσσιες δραστηριότητες

Ενοικιάσεις σκαφών

Πλωτές μεταφορές

Γήπεδα

Ενοικίαση αθλητικού εξοπλισμού

Ενοικίαση ποδηλάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ  μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Επίσης πρέπει:

  • να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
  • να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε & ατομικές επιχειρήσεις.
  • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
  • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
  • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
  • να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των έργων  ανέρχεται από 15.000€ έως 150.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέλθει στο 50%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

Επιλέξιμες είναι ΜΟΝΟ  οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες :

εώς 100% Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

εώς 100% Μηχανήματα – Εξοπλισμός

εώς 100% Εξοπλισμός και Εγκατάσταση Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενάργειας και Ύδατος

Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών

Μέχρι 15.000€ Προβολή – Προώθηση

Μέχρι 20.000€ Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

Μέχρι 15.000€ Μεταφορικά μέσα

Μέχρι 2.500€ Παρακολούθηση υλοποίησης

5.000€ και μέχρι 2.500€/μελέτη Μελέτες/έρευνες αγοράς

εώς 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ.

 

Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 40%, μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Χωρίς να παραβιάζονται οι παραπάνω όροι χορήγησης, ο Δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, με την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα),www.ependyseis.gr.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

 

Συμπληρώστε ΔΩΡΕΑΝ τη φόρμα αξιολόγησης ΕΔΩ